Moderné metódy vo výskume rastlín

  • Téma: Botanika, Biológia, Živá príroda a chemické vedy
  • Miesto konania: SNM – Prírodovedné múzeum
  • Prezentuje: Botanický ústav SAV
  • Prednášajúci:Prof. RNDr. Karol Marhold, CSc
  • Dátum a čas začiatku: 25. 09. 2015 09:00
  • Dátum a čas konca: 25. 09. 2015 10:30

Informácie

Objavovňa SNM-9:00 - 12:00
Život s vedou - diskusné dopoludnie pre školskú mládež s vedcami, spojené s ukážkami a prezentáciou ich práce .

Téma diskusie:

Botanika si už dávno nevystačí len s herbárom, lupou a pravítkom. Systematický výskum rastlín sa koncom 20. storočia obohatil o viacero prevratných metodík. Pozorovania morfologickej variability boli doplnené multivariačnými štatistickými metódami, zistenia počtov chromozómov jednotlivých rastlín sa rozrástli o analýzy veľkosti genómu celých populácií, ekologický výskum sa posunul do modelovania minulého, súčasného ale aj budúceho rozšírenia druhov a variabilita rastlín sa skúma na najmenšej možnej - molekulárnej - úrovni analýzou génov a poradia nukleotidov v molekulách DNA. A to všetko sa deje za použitia elektrónových a konfokálnych mikroskopov, špecializovaných laboratórnych prístrojov, vysoko výkonných počítačov, vrstiev geografických informačných systémov a najnovších softvérových programov. Súčasná botanika tak vďaka uvedeným metódam odhaľuje tajomstvá vzniku rastlinných druhov, rozpoznáva divorastúcich predkov a miesta vzniku poľnohospodárskych plodín, opisuje cesty a spôsoby šírenia druhov v priebehu štvrtohôr, identifikuje centrá najväčšej biodiverzity a odkrýva miesta, kde rastliny prežívali doby ľadové.

Vzhľadom na možnosti priestorov je potrebné dohodnúť návštevu pre skupiny vopred na objednávku e-mailom: mastenova@snm.sk / jozef.somogyi@snm.sk príp. tel.: 02-20469154 / 02-20469127

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2014 - 2015, Grantová zmluva, č. 633288.

VEDA NA VLNÁCH

Súťaž pre univerzitné a vysokoškolské rádiá/rozhlasy/ ponúka jedinečnú príležitosť predstaviť svoju kreativitu pri vytvorení nových rozhlasových formátov pre popularizáciu vedy...

Bezpečnosť a kontrola potravín

7. – 8. apríl 2016, PiešťanyXIII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Konferencia je určená širokej odbornej verejnosti pôsobiacej v oblasti potravinárstva, potravinár...